Statuten

NAAM + ADRES

 
Artikel : 1
 
De vereniging draagt de naam ZV Ros Beiaard.
De benaming wordt verder in de statuten aangeduid als "vereniging”.
De zetel is gevestigd te Dendermonde (Joseph Heirbautstraat 17, 9200 Dendermonde).
 
 
Artikel : 2
 
De vereniging werd opgericht voor onbepaalde duur.
Het verenigingsjaar loopt van 01 januari tot 31 december.
 
 
Artikel : 3
 
De vereniging heeft tot doel het bevorderen van dag- en periodezoektochten.
 • Toeristische zoektochten : wandelen, fietsen, auto.
 • Foto zoektochten : wandelen, fietsen, auto.
De vereniging tracht dit doel te bereiken door het inrichten van zoektochten in de omgeving van Dendermonde, Lebbeke, en omstreken.
Informatie omtrent inrichtingen van andere verenigingen wordt aan de leden ter kennis gebracht, eveneens randinformatie over het zoektochtgebeuren.
 

 
LEDEN
 
Artikel : 4
 
De vereniging kent drie soorten leden, hoofdleden, bijleden, ereleden of begunstigden (sponsors).
 • Hoofdleden : de hoofdleden zijn deze die als eerste persoon van een gezin of paar werden voorgedragen als lid.
 • Bijleden : leden die onder hetzelfde dak wonen als een aangesloten hoofdlid.
 • Ereleden of begunstigden zijn zij die zich bereid verklaard hebben de vereniging financieel te steunen of tot doelstelling hebben de vereniging in het uitoefenen van bepaalde taken bij te staan.


Artikel : 5
 
De leden en hun eventuele rechtsopvolgers hebben geen deel in het vermogen van de vereniging, hebben geen recht op een aandeel in de behaalde winsten en kunnen geen opbrengsten halen uit de vereniging waardoor zij zich individueel verrijken. Bij uittreding, uitsluiting of overlijden kunnen zij nooit teruggave of vergoeding vorderen voor gestorte bijdragen of gedane inbrengen.
 

 
TOELATING
 
Artikel : 6
 
De toelating van het aantal leden is onbeperkt.
Bij eventuele onenigheid van toelating is het bestuur dat beslist over het al dan niet aannemen van het nieuwe lid (leden).
 

 
EINDE VAN HET LIDMAATSCHAP
 
Artikel : 7
 
Bij opzegging door het lid.
Bij opzegging door de vereniging. Deze kan geschieden wanneer het lid zijn verplichtingen niet nakomt.
Door onttrekking wanneer een lid in strijd is met de statuten en de vereniging op onredelijke wijze benadert.
Overlijden van een lid.
Opzegging door de vereniging en onttrekking uit het lidmaatschap geschiedt door het bestuur.

 
 
GELDMIDDELEN
 
Artikel : 8
 
De geldmiddelen van de vereniging bestaan uit de jaarlijkse bijdragen van de leden en sympathisanten.
De inkomstengelden bij verkoop van deelnemingsformulieren voor het inrichten van een zoektocht door de club.
De leden zijn gehouden tot het betalen van een jaarlijks minimumbedrag, dat door het bestuur is vastgesteld.
Het bestuur is bevoegd in bijzondere gevallen gehele of gedeeltelijke ontheffing van de verplichting tot het betalen van een bijdrage te verlenen.
Zowel de feitelijke vereniging als haar leden beogen rechtstreeks, noch onrechtstreeks enig winstoogmerk of vermogenvoordeel.
 

 
DOELEINDEN
 
Artikel : 9
 
Alle bijdragen worden gebruikt om volgende doeleinden
 • Website van de club
 • Driemaandelijks clubblad
 • Prijzen voor puzzels uit het clubblad
 • Prijzen voor het clubkampioenschap
 • Aankopen van prijzen voor ingerichte zoektochten door de vereniging
 • Jaarlijks gratis zoektocht voor alle leden
 • Jaarlijks gratis fotozoektocht voor (klein)kinderen van deelnemers aan onze dagzoektocht
 
 
Artikel : 10
 
Het bestuur bestaat minstens uit 6 personen die door de bestuursleden zelf worden benoemd.
De bestuursleden hebben als functie, voorzitter, ondervoorzitter, secretaris, penningmeester en gewone bestuursleden.
Een bestuurslid kan meer dan één functie bekleden.
Het bestuur kan in bepaalde omstandigheden een tijdelijke vervanger aanwijzen voor elke functie.
Het verhandelde in een vergadering zal in een verslag overgemaakt worden aan elk bestuurslid per e-mail.
Het bestuurslidmaatschap eindigt, bij overlijden, ontslag van het bestuurslid zelf, of door een beslissing van de meerderheid van het bestuur.
 
 

BESTUURSTAAK
 
Artikel : 11
 
Het bestuur is belast met het beheer van de vereniging.
Het bestuur beslist in onderling overleg over de aankopen, en overeenkomsten die gesloten worden om bepaalde manifestaties in te richten.
 

 
REKENING
 
Artikel : 12
 
De secretaris en penningmeester zijn verantwoordelijk voor het beheren van de zichtrekening.
Bij elke vergadering wordt een tussentijds kasverslag voorgelegd door de penningmeester.
Een driemaandelijks kasverslag wordt opgestuurd per e-mail naar alle bestuursleden.
 
 
 
ONTBINDING
 
Artikel : 13
 
Bij ontbinding van de vereniging, om welke reden dan ook, moet het vermogen van de vereniging worden bestemd tot een doel dat aansluit bij het doel van de vereniging en mag het niet worden uitgekeerd aan de leden

 

Contact   Sitemap   Privacyverklaring  

© ZVRB ZOEKTOCHTVERENIGING ROS BEIAARD